Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОNFIRE.BG
 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет

Чл.1. Настоящите Общи условия за ползване за предназначени за регулиране на отношенията между „Унитравел България” ООД, ЕИК 205170859, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Малинов 87, и посетителите на сайта ONFIRE.BG („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта ONFIRE.BG е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не изполвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.
Чл.2. (1) ONFIRE.BG извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.
(2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги.
Данни за „
Унитравел България” ООД
Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:
3.1. Наименование на Оператора: „
Унитравел България” ООД;
3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. Александър Малинов 87.
3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София,
бул. Александър Малинов 87.
3.4. Данни за кореспонденция:
3.4.1. Адрес – гр. София,
бул. Александър Малинов 87
3.4.2. Адрес на електронна поща: [email protected]
3.5. Вписване в публични регистри:
3.5.1. Търговски регистър: ЕИК
205170859
3.6. Надзорни органи:
3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: [email protected], Уеб сайт: 
https://www.cpdp.bg/
3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.
Определения
Чл. 4. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта ONFIRE.BG, имат следния смисъл:
4.1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.onfire.bg, собственост на и администриран от „
Унитравел България” ООД
4.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта.
4.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик.
4.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
4.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
4.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
4.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице,осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.
4.8. „СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
4.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.
4.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.
4.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка
.
II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ ONFIRE.BG

Чл. 5. Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта. „ОNFIRE.BG” и „Унитравел България” ООД  се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА ONFIRE.BG

Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случай ONFIRE.BG не възстановява обратно пари.
Чл.7. ОNFIRE.BG. няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен.
Чл.8. (1) Екипът на ONFIRE.BG извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  „Унитравел България” ООД  не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.
(2)Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на ONFIRE.BG служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. 
Чл.9. (1) „Унитравел България” ООД  не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „Унитравел България” ООД  е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП).
(2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. 
Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност).
(2) „Унитравел България” ООД  не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „Унитравел България” ООД  не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията,съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него.  
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ONFIRE.BG (”„Унитравел България” ООД ). 
Чл.11 „Унитравел България” ООД  възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези:
- Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.
V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ
Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери (Стоки/Услуги).
VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
Чл.13. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните:
13.1.1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.
13.1.2. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
13.1.3. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
13.1.4. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща.
13.1.5. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на ONFIRE.BG, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „Унитравел България” ООД  не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на иформация, от което са последвали щети за Потребителя.
13.1.6. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.
13.1.7. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж.
13.1.8. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери
13.2. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна.
VII. СДЕЛКА
Чл.14.1. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги.
14.1.1. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия.
14.1.2. Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случай на Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно, закупувайки Купони, същите преплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата.
14.1.3. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено максимално количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга (минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.
14.1.4. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери.
14.1.5. Закупените Ваучери ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”).
14.1.6. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, небходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.
14.2. Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване.
VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ.
Чл.15. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи сега”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер. При закупуване на Ваучера, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване.
15.1. Ако не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер. Ваучерът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел).
15.2. За да се осъществи покупката на съответния Ваучер, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.
15.3. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери: ePay, eBG ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay  касово плащане в произволно издадена банка по сметка на ”„Унитравел България” ООД  , за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на „Унитравел България” ООД  изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечатa преди употребата му.
15.4. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
15.5 Ваучери за подарък, на определна от потребителя стойност дават право на притежателя да закупи ваучер от активна към момента Сделка, като използва кода на подарения му ваучер в полето ПРОМО КОД.
15.6 Валидността на ваучерите за подарък на конкретна стойност е 6м. от дата на закупуването им, а ваучерите за подарък, обвързани с конкретна Сделка са валидни в рамките наобявения в Сделката срок на валидност.
15.7 Когато се използва ваучер за подарък на определена стойност, но тя е по голяма от стойността на покупката, остатъчната сума остава за бъдещо ползване от притежателя на ваучера, но не по-късно от 6 месеца след покупката му
IX.  ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 
 16.1. В срок до 2 (два) работни ден от получаване на плащането съгласно т. 15.3. по-горе, Операторът изпраща в профила в ONFIRE.BG "МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът e закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице.
16.2. За да се използва закупеният Ваучер, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения.
16.3. Ваучерите ще могат да се използват след Стартиране на Сделката.
16.4. Ваучерите ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера ”). След изтичане на Валидността на Ваучера, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена.
16.5. Ваучерите не са поименни, а съдържат уникален номер, който служи като средство за контрол и отчетност.
16.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съотвените Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице – приносител на Ваучера упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент.
16.7. Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги).
16.8. Номиналната стойност на Ваучерите няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик.
16.9. Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.
16.10. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.
16.11. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер.
16.12 Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.
X. ОТГОВОРНОСТ
Чл.17  Отговорност на „Унитравел България” ООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори.
17.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание.
17.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгасно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.
17. 3. Сумите по предходната точка се възстановавят след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11. По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите и Сайта удържа 15% от стойността на ваучера като такса резервация и/или такса за анулация според уловията на Ваучера. При форс мажорни обстоятелства, Операторът си запазва правото да не възстановява суми по заплатени резервации и да предложи алтернативи

17.4 Анулационна политика:

При анулиране на направена резервация до 60 дни преди дата на настаняване се възстановяват 100% от заплатената сума (при изцяло платена резервация), минус 15% транзакционни разходи и такса резервация. Суми по капаро не се възстановяват

При анулиране на направена резервация между 59 дни и 30 дни преди дата на настаняване се удържа сума равна на 1 нощувка

При анулиране на направена резервация между 29 дни и 15 дни преди дата на настаняване се удържа 50% от стойността на резервацията или минимум 1 нощувка

При анулиране на направена резервация между 14 дни и no show се удържа 100% от стойността на резервацията

Горните условия не важат за оферти, означени като ранни записвания, като по тях се удържат 100% от стойността на резервацията веднага след нейното потвърждаване.

17.5 При потвърдена възможност за промяна на резервация (в друг хотел, смяна на дати, брой гости и т.н.) и възможност за неприлагане на условията от т. 17.4 се дължат 5% такса от пълната стойност на първоначалната резервация, като такса промяна на резервацията.

XII. ИНФОРМАЦИЯ
Чл.19. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на т. 18.3. от настоящите Общи условия за ползване. 
XIII.  ДОСТЪП ДО САЙТА
Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Конфиденциалност и защита на личните данни 
Чл.22.. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери. Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потебителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на инфорация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.
Интелектуална собственост.
Чл.23. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. 
Промени в настоящите Общи условия за ползване
Чл.24. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
Приложимо право  и компетентност при решаване на спорове.
Чл.25.  Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на Сайта, е Българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища.
Чл.26 . Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила