Условия за участие - 250лв ваучер за почивка

ПОБЕДИТЕЛ В ТОМБОЛАТА Е JULIA SH., с FACEBOOK ID: 151866**********


Условия за участие в томбола с награда 250лв ваучер за почивка по избор от www.onfire.bg

ЧАСТ 1. Организатор НА ТОМБОЛАТА

1.1.   Томболата е организирана от „Травел Юнивърс“ ООД, собственик и оператор на сайта www.onfire.bg, с адрес по регистрация: гр. София, бул. „България" 73, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата.
2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта www.onfire.bg/pages/Usloviya-za-uchastie---250lv-vaucher-za-pochivka.html за целия период на промоцията.
2.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на томболата www.onfire.bg
2.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата.

2.5. При регистрация на приятел във фейсбук чрез споделен линк от апликацията на играта на facebook.com,  успешно регистриран участник получава 3 допълнителни записа на имейл адреса си, което уваличава шансовете за успех.

2.6  Право на участие в играта имат и потребителите на www.onfire.bg, взели безплатен талон чрез системата на onfire.bg

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В промоцията имат право на участие всички лица над 18 годишна възраст.

3.2. В промоцията нямат право да участват служителите на “„Травел Юнивърс“ ООД, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Томболата стартира на дата 12/06/2018г. и завършва на 30/07/2018г. В 23:59ч.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
5.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в томболата, са следните:

1.    Ваучер за почивка на стойност 250лв

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1 Всяко лице, с изключение на упоменатите в ЧАСТ 3., регистрирало се в периода на промоцията и съгласило се с общите условия има право на участие

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА ТОМБОЛАТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Томболата ще се тегли на 01.08.2018 г

Наградите ще се теглят по реда на изброяването им в т. 5.1.

До 14.08.2018 г. ръководството „Травел Юнивърс“ ООД се ангажира да се свърже с всички победители от томболата, чрез попълнените от тях контакти, както и да публикува печелившият на тази страница „„Травел Юнивърс“ ООД не носи отговорност за неполучени и неизползвани награди в случай, че клиент изтеглен от томболата не е оставил своите контакти, свързването с него е било невъзможно или не е потърсил своята награда, след като печелившите са били обявени.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на томболата не отговаря и няма да бъде страна по спорове и/или съдебни дела за използване на наградите.

8.2. Спорове относно правото на собственост върху наградите не прави невалидно присъждането на награда от страна на Организатора на томболата.

8.3. Организаторът на томболата не отговаря за качеството на наградите.

ЧАСТ 9. Заменяне и преотстъпване на награди. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент. Ваучерът за 250лв. може да бъде използван единствено за активни оферти, публикувани на www.onfire.bg и е с валидност 3 месеца след обявяването на победител

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

10.1. Организаторът на томболата има неотменимо право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на томболата и участници в същата се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието в тази томбола участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора на томболата, за което Организаторът на томболата не дължи заплащане. В допълнение към предходното участниците дават съгласието си Организаторът на томболата или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника email или фейсбук профил за контакт по време и във връзка с промоцията и в период до 6 месеца след края й.

12.2. С регистрация за участие в томболата, участниците дават съгласието си да получават съобщения за търговски промоции, отстъпки или оферти, свързани с „Травел Юнивърс“ ООД или www.onfire.bg